Gmina Koło należy do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego. Gmina Koło położona jest  w środkowej części powiatu oraz na wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego. Gmina Koło zajmuje obszar o powierzchni około 102 km2,  przyległy do miasta Koła z trzech stron i graniczący z gminami: Babiak, Dąbie, Kościelec, Kramsk, Osiek Mały i Grzegorzew. Gmina ma charakter wiejski.
 
 
Sieć osadnicza   gminy obejmuje 31 miejscowości wiejskich, a obszar gminy podzielony jest administracyjnie na 24 sołectwa. Do największych obszarowo sołectw (pow. 550 ha) należą: Chojny, Ochle, Powiercie i Przybyłów.
W 2000 r. liczba ludności kształtowała się jeszcze poniżej 7000.  Obecnie gminę zamieszkuje ponad 7300 osób, dając stały, dobrze rokujący na przyszłość trend wzrostowy. Do największych pod względem zaludnienia ( powyżej 450 osób) należą sołectwa: Powiercie, Borki, Wrząca Wielka i Powiercie Kolonia.
 
 
Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy.
 
    Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjneo znaczeniu krajowymi międzynarodowym.Leży ona w centrum ważnego korytarza tranzytowego A2 Poznań-Warszawa. Przez gminę przebiega także linia kolejowa E-20 łącząca Poznań i Warszawę (wsie Borki i Chojny).
 
Obszar gminy ma typowo rolniczy charakter ze znaczną przewagą gruntów ornych. Na terenie gminy przeważają kompleksy gleb żytnich bardzo dobrych, dobrych i słabych, w sumie około 75% wszystkich. Do sołectw o najlepszej strukturze glebowej należą: Chojny, Czołowo, Leśnica   i Wrząca Wielka. Na terenach użytkowanych rolniczo znajdują się także łąki i pastwiska, występujące głównie w dolinie rzeki Warty  i Rgilewki.
 
 
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy charakteryzuje się dość dużym rozdrobnieniem. Większość firm działających na terenie Gminy Koło to małe, często jednoosobowe lub zatrudniające kilka osób, firmy.