Ogólne zasady postępowania administracyjnego
Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „Skargi i Wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie: pocztą, na adres Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza, 62-600 Koło, osobiście, ustnie do protokołu, telegraficznie, faksem, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sektetariat@gminakolo.lh.pl..
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie Wójtowi Gminy Koło (właściwemu wydziałowi Urzędu Gminy) rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Jeżeli organ gminy, do którego wniesiono skargę lub wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje on skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.
Organ gminy, do którego skarga lub wniosek trafiły niewłaściwie, może wskazać wnoszącemu właściwe miejsce przekazania skargi lub wniosku.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić organu właściwego, albo z treści skargi wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, zwraca skargę lub wniosek wnoszącemu, w terminie siedmiu dni,       z odpowiednim wyjaśnieniem.
Do przyjmowania skarg i wniosków zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Kole.
Przyjmujący skargi i wnioski jest obowiązany potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego zażąda wnoszący.
Wójt Gminy Koło spotyka się z mieszkańcami raz w tygodniu, w każdy wtorek, od godziny 10.00 do 16.00.
Pracownicy Urzędu, Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu