GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

jest czynny w 1, 2 i 3 środę miesiąca w godzinach: 16.30 – 17.00.

 

Dyżur  pełni  w nim specjalista pracy socjalnej – Pani Arletta Antkiewicz.

Z osobą dyżurującą można kontaktować się również telefonicznie: 63 27 21 389

 

W każdą ostatnią środę miesiąca do dyspozycji mieszkańców gminy Koło pozostają:

 

- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani Róża Bartela,

- zastępca przewodniczącego GKRPA Pan Jerzy Wiśniewski

-  członek GKRPA Pani Dorota Chichłowska

 

W lutym 2012 roku uruchomione zostały dyżury certyfikowanego specjalisty ds. przemocy
w rodzinie – Pani Jolanty Jęckiej. 

Do dyspozycji mieszkańców gminy Koło specjalista ds. przemocy w rodzinie pozostaje
w trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach: 8. 30 – 10. 30.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNEJ POMOCY

 

„Czasami wystarczy uchylić leciutko drzwi… To taki mały akt odwagi, na który trzeba się zdobyć, by uzyskać pomoc. Ktoś wejdzie i pomoże…”

 

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZNICTWA ODWYKOWEGO

Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.


Zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do GKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd..


Gromadzenie informacji i wywiad


Gminna Komisja zbiera informacje na temat zgłoszonej osoby: z policji, pomocy społecznej etc. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną,
w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków.


Wariant 1 – wezwani zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek
i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Po zebraniu informacji zgłoszona osoba kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje skierowanie, ustala się dzień i godzinę badania) lub zostanie ono przesłane pocztą. W przypadku odmowy przyjęcia skierowania Komisja kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd. Jeśli
z wywiadu wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się i deklaruje chęć uczestniczenia w terapii lub już ja zaczął, Komisja ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał i wręcza podpisane wcześniej zawiadomienie w trzech egzemplarzach: jeden otrzymuje przyszły pacjent, drugi pozostaje w aktach sprawy, trzeci trafia do wybranej przez klienta placówki odwykowej. Taki układ przyjmuje formę kontraktu, w którym jedna strona zobowiązuje się poprzez udział w terapii trwale powstrzymać się od picia, a druga, czyli Komisja, zawiesza sprawę na czas leczenia. Złamanie warunków umowy przez leczącego się, tj. przerwanie leczenia lub łamanie abstynencji, powoduje skierowanie sprawy do Sądu.

Wariant 2 – nikt się nie zgłasza. Wówczas wezwania wysyła się ponownie. Jeśli osoba zgłoszona na leczenie nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.

Wariant 3 – zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie wezwanie do osoby zgłoszonej na leczenie.

Wariant 4 – osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwania, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem zobowiązanie do leczenia odwykowego.


Badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry
i psychologa. Jeżeli osoba skierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinie przekazywane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Odczytanie opinii biegłych i propozycja podjęcia terapii


Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie alkoholowe (Zespół Zależności Alkoholowej), Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia zgodnie
z zaleceniami biegłych (tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).


Monitorowanie udziału w terapii


Przebieg leczenia jest monitorowany przez komisję. Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły.
W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapie i utrzymuje abstynencję, komisja po dwóch latach umarza sprawę.Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich


Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemuSąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się on leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do przychodni. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, placówka odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.