Koło, dnia 20 lipca 2021 r.

OKÓLNIK

Urząd Gminy w Kole informuje rolników z sołectw Wrząca Wielka, Kamień, Kaczyniec, Dąbrowa, Lucjanowo i Sokołowo o możliwości zgłaszania szkód w sadach i gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku gradobicia.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy- nawet te, w których nie wystąpiły szkody. W takim przypadku w kolumnie „stopień szkód (%)” należy wpisać zero.

Powierzchnia i rodzaje poszczególnych upraw podane przez rolnika winny być zgodne z danymi deklarowanymi
do
płatności obszarowych (ARiMR).

W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji. Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt i ich ilości (kol. 2, 3) producent rolny wypełnia obowiązkowo.

 Wnioskodawca posiadający grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać do Urzędu Gminy w Kole, pokój nr 216 do dnia 30 lipca 2021 r. Uszkodzona uprawa może zostać zebrana lub zlikwidowana po oszacowaniu strat przez komisję, względnie w przypadku konieczności pilnego zebrania plonu – po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej umożliwiającej jednoznaczną ocenę szkody.

     Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Kole (pok. 216) lub ze strony internetowej: www.gmina-kolo.bip.net.pl.