O G  Ł O S Z E N I E

 

 

W dniu 29 września 2023 r. o godz. 13.00 w sali 102

Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 23 odbędzie się LVII  Sesja Rady Gminy w Kole.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy w Kole.

6 . Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVIII/321/2022 Rady Gminy Koło z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koło na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy w Kole.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Kole

 

                                                                                     /-/ Władysław Włodarczyk