O G  Ł O S Z E N I E

 

 

W dniu 30 maja 2023 r. o godz. 13.00 w sali 102

Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 23 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy w Kole

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy w Kole.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koło uchwalonego uchwałą Nr XXV/150/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 1 lutego 2001r, zmienionego uchwałami: Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Kole z dnia 30 września 2005 r., uchwałą Nr VIII/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r., uchwałą Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Koło z dnia 29 listopada 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koło dla wybranych terenów w obrębach Chojny, Leśnica, Powiercie - Kolonia, Ruchenna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom w miejscowości Czołowo-Kolonia, gmina

Koło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Koło.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2022 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Koło w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2023 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026.

17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy w Kole.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Kole

    /-/ Władysław Włodarczyk