O G  Ł O S Z E N I E

 

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 w sali 102

Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 23 odbędzie się LI Sesja Rady Gminy w Kole.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy w Kole.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koło środków stanowiących fundusz sołecki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Koło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVIII/321/2022 Rady Gminy Koło z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koło na rok 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026. 

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koło za rok 2022.

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2022 rok.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Koło za rok 2022.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy w Kole.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Kole

    /-/ Władysław Włodarczyk